Info COVID 2021

 
Hygienická pravidla od 3.5.2021
Pro využití služeb v provozovnách holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb od 3.5.2021 nesmí mít zákazník žádné příznaky onemocnění a musí splňovat jednu z následujících podmínek:
• absolvoval nejdéle před 7 dny PCR test s negativním výsledkem,
• absolvoval nejdéle před 72 hodinami antigenní test na veřejném odběrovém místě s negativním výsledkem,
• prošel kompletním očkováním proti onemocnění covid-19, přičemž od aplikace poslední dávky uplynulo alespoň 14 dnů a disponuje certifikátem o provedeném očkování,
• prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 90 dní.
Pokud provozovna běžně poskytuje víc druhů služeb, z nichž alespoň jedna je nyní dle výjimek povolena, může být provozovna otevřena. Poskytovat v provozovně smí ale provozovatel pouze službu povolenou dle výjimek. Do části provozovny, kde je poskytována zakázaná služba, nemůže veřejnosti umožnit přístup.
Provozovny služeb, které mohou mít dle výjimek otevřeno, musí dodržovat stejná provozní a hygienická opatření jako maloobchodní prodejny.
• pouze 1 zákazníka na 15 m² prodejní plochy, v případě provozovny s plochou menší než 15 m² se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu ZTP, v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka,
• že se zákazníci zdržují v kratších vzdálenostech, než jsou 2 m od sebe, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
• řízení front, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (2 m),
• že zákazník, který je držitelem průkazu ZTP, má právo přednostního nákupu, nemusí tedy čekat ve frontách,
• umístění dezinfekce u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven,
• informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory
• maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu
• v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu
Prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady a plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači. Do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory.
V provozovnách holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb platí navíc tato hygienická pravidla:
• osoba poskytující službu ji v jeden čas poskytuje vždy jen jednomu zákazníkovi,
• mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství a kadeřnictví), je vzdálenost alespoň 2 metry,
• neprovádí se činnosti, při kterých dochází k narušení integrity kůže,
• zákazník při vstupu do provozovny prokáže, že splňuje podmínky popsané výše, a provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní vstup do provozovny,
• provozovatel vede evidenci zákazníků pro potřeby případného epidemiologického šetření.
V prodejnách jsou zakázány propagační aktivity, u nichž je přítomna osoba zajišťující jejich průběh.